Kaynanamın Her Tarafına Attırdım

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00353 515 73 20

M?rh?b? ?rk?d?şl?r, ön??likl? ?iz? k?ndimd?n ?öz ?d?yim: b?n 21 y?şınd?, ??v?r?k ?vl?nmiş biriyim. Eşimi d? ç?k ??v?rim, ?n??k ??n z?m?nl?rd? ?r?mız b?zuk. Eşimin ?nn??i, y?ni k?yn?n?m b?ni ç?k ??v?r. H?r ??f?rind?, n? ?lur?? ?l?un, kızını b?nim için ?z?rl?r, ?n? l?fl?r ?öyl?rdi. B?n d? k?yn?n?mı g?rç?kt?n ç?k ??v?rim, çünkü in?nm?y??k?ınız ?m?, k?dın h?r ?r?y? gidişimd? b?n? öyl? ??r?l?r v?rir ki, ?n??k bu k?d?r ?lur. ?uruml?rı ç?k iyi. K?yınb?b?ml? ?r?m hiç d?n???k k?d?r y?k, çünkü ?d?m t?m bir iş?d?mı…
B?nim iş y?rim k?yn?n?ml?r? ç?k y?kın, ?r??ır? öğl?n ?r?l?rı t?l?f?n ?ç?r, y?m?ğ? g?l???ğimi ?öyl?rdim. K?yn?n?m d? h?r ??f?rind? ç?k güz?l y?m?kl?r y???r. T?bi h?r gidişimd? b?ni ö??r, “H?şg?ldin ?ğlum.” d?r, y?nım? ?turur, ??hb?t ?d?riz. K?yn?n?ml? h?rş?yd?n k?nuşuruz, bir?zd? k?nuşm?yı ??v?n bir in??n. Y?nımd? ?turun?? d? muh?kk?k ?limi tut?r, y?n?kl?rımı ö??r, ç?k?r ??rılır. ?rk?d?şl?r g?rç?kt?n ?nl?ttığım hik?y? y?min ?diy?rum ki t?m?m?n g?rç?ktir, çünkü in??n böyl? ş?yl?ri kim??y? ?öyl?y?m?z, eskişehir escort b?n d? ? yüzd?n ?it??ini t?r?ih ?ttim v? r?h?tl?m?k i?t?dim…
Birgün ?şim b?ni ?r?dı v? ?r?y? y?m?ğ? gid?lim d?di. B?n d?, “T?m?m, iş çıkışı b?n ?r?y? gid?rim, ??n d? ?rd? ?l.” d?dim. N?y?? y?m?ğ? gittik, y?m?k y?dik, ???t b?y?ğı il?rl?di. ??rk?n bizim d? y?t?kl?r f?l?n ??rildi. B?nim y?t?ğım h?rz?m?n için t?kli k?ltuğun y?nınd? ??rilir v? ?rd? uyurum. G??? ???t 02:00’y? k?d?r uy?nık k?ldık. Eşim b?nim y?n t?r?fımd? uyum?y? b?şl?dı. K?yn?n?m d? t?kli k?ltukt? ?turmuş, b?n d? y?rg?nı ü?tüm? ?tmış bir v?ziy?tt?yim. ??rk?n k?yn?n?m ?y?ğını y?rg?nın ?ltınd?n vü?udum? d?ğdirm?y? b?şl?dı. İlk b?şt? y?nlışlık ?ldu h?rh?ld? d?dim. S?nr? k?yn?n?m ?y?ğını y?v?şç? vü?udumd? g?zdirm?y? b?şl?dı. B?nim ?klımd?n g?rç?kt?n kötü ş?yl?r g?çm?di, ?m? k?yn?n?m ?y?kl?rını ?ş?fm?nımın ü?tünün içind?n göğü?l?rim? k?d?r g?tirdi. B?nd ? n?f?? bil? ?lm?d?n n?l?r ?luy?r diy? b?kliy?rum… Erotik hikayeler
??h? ??nr? k?yn?n?m ?y?kl?rını y?rr?ğımın eskişehir escort bayan ü?tün? k?ydu v? h?r?k?t?iz b?kl?di. T??ki v?rm?mi b?kliy?rdu, ?m? k?rkuy?rdu d?. B?n?? in?nılm?z bir ş?kild? t?hrik ?ldum f?k?t b?lli ?tm?dim. Y?rr?ğım t?ş gibi ?lmuştu, k?yn?n?m d? bunun f?rkınd?ydı. ?m? ç?k h?şum? gidiy?rdu. K?yn?n?m ??nr? ?ş?fm?nımın içind? ?y?ğını y?rr?ğım? k?d?r indirdi, b?şl?dı ?y?kl?rıyl? y?rr?ğım? ?ürtm?y?. B?n d? g?rç?kt?n ?z k?lmış b?ş?l???ktım, ?m? tuttum k?ndimi. S?nr? bird?n ?y?kl?rını y?rr?ğım ?rd?n çık?rdı v? ?ğzım? d?ğru g?tirdi. T?bii y?rg?n ?y?kl?rını örtmüş bir v?ziy?tt?, k?yn?n?m ?y?kl?rını ?ğzım? k?y?r?k ‘??rm?lkl?rımı y?l?’ d?r???in? ?y?kl?rıyl? dürtüy?r b?ni. B?n d? d?y?n?m?yı? ?y?kl?rını h?fift?n y?l?dım. S?nr? ?y?k ?ltını, t?b?nın h?ry?rini y?l?ttı…
K?yn?n?m diğ?r ?y?ğıyl?d? ?ikim? b??tırıy?rdu. B?n d?y?nm? ?ınırımı z?rluy?rdum ?m? n? ?lur?? ?l?un b?ş?lm?m g?r?kiy?rdu. K?yn?n?m ?lind?ki ??ç?t?yi y?r? ?ttı, y?ni ‘b?ş?l, ?m? b?lli ?tm?, ??nr? ??ç?t?yl? ?il’ d?r???in?. escort eskişehir B?n d? ??ç?t?yi ?ldım, ?limi ?ikim? ?ttım. ?ynı z?m?nd? k?yn?n?mın ?y?kl?rını y?l?m?y? d?v?m ?diy?rdum. S?nr? y?min ?diy?rum ?limi k?yn?n?mın ?mın? götürdüm, k?yn?n?mın ?mı öyl? ı?l?nmıştı ki. ?rtık ikimizd? t??ki v?rmiy?rduk. K?yn?n?mın ?y?kl?rı ?ğzımd? y?l?tıy?r b?n?, b?n d? ?lim ?mınd?, ???y ?kş?dım ?mını, ?m? ?mın? f?zl? in?m?dim, çünkü k?rkuy?rdum. K?yn?n?m ?y?kl?rını b?n? y?l?ttıkç? n?f?? ?lışım d?ğişiy?rdu. S?nund? k?yn?n?m d?y?n?m?yı? ?lini ?ttı y?rr?ğım?, b?şl?dı ?kş?m?y?. B?n f?zl? d?y?n?m?dım v? k?yn?n?mın ?lin? v? b???kl?rın b?ş?ldım. K?yn?n?mın gözl?rini gör???ktiniz, g?rç?kt?n t?m z?vkt?n kudurmuş gibiydi. K?yn?n?m ???rml?rimi ?liyl? ?ldı, ??ç?t?yl? ?ildi v? h?m?n y?nımd?n k?lktı. B?nim ü?tüm b?şım, y?rg?n f?l?n b?rb?t ?lmuştu. ?m? k?yn?n?mın ?lin? v? b???ğın? b?ş?lm?m h?rş?y? d?ğmişti…
?rk?d?şl?r kim??nin b?şın? g?lm?z d?m?yin, v?ll? h?r ?n k?rşınız? çık?bilir, ?iz ?iz ?lun ?n? gör? d?vr?nın. B?n şimdi k?yn?n?mın yüzün? n??ıl b?k???m ?nu düşünüy?rum. ?m? g?rç?kt?n ç?k h?ş bir ?ndı k?yn?n?ml? y?ş?dığım. K?yn?n?m h?rgün b?ni ?rıy?r v? “G?l ??ni özl?dim!” diy?r. T?bii b?n? hit?? ?d?rk?n yin? ‘?ğlum’ diy?r. ?m? h?l?n ?nl?mış d?ğilim, k?yn?n?m b?n? niy? bunu y??tı

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00353 515 73 20